УСЛУГИ

 „ЕГГС“ ЕООД е фирма, специализирана в консултантската дейност в областта на опазване на околната среда.

 

ПО ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

(ЗООС) 

 1. Провеждане на процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на ЗООС, във връзка със стартиране на нови или промяна на инвестиционни намерения;
 2. Изготвяне на уведомление за инвестиционно предложение;
 3. Изготвяне на искане за преценяване на необходимостта от ОВОС;
 4. Изготвяне на задание за обхват и съдържание на доклада за ОВОС;
 5. Изготвяне на доклади за ОВОС;
 6. Изготвяне на искане за преценка на необходимостта от Екологична оценка;
 7. Изготвяне на задание, обхват и съдържание на доклада за Екологична оценка;
 8. Изготвяне на Доклад за Екологична оценка;
 9. Изготвяне на заявления за издаване и документи за преразглеждане и актуализация на комплексни разрешителни;
 10. Изготвяне на оценка за прилагане на Най-добри Налични Техники (НДНТ), сравнение на инсталации с налични референтни BREF документи и с Решения за изпълнение на Европейската Комисия за формулиране на заключения за НДНТ;
 11. Изготвяне на общински програми за опазване на околната среда.
 

ПО ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

 1. Разработване на документи за издаване на разрешения или регистрационни документи за дейности с отпадъци по Закона за управление на отпадъците (ЗУО);
 2. Регистриране на търговци и брокери на отпадъци в регистъра на Изпълнителна агенция по околна среда;
 3. Вписване в регистрите на ИАОС на лица пускащи на пазара продукти, след които се образуват масово разпространени отпадъци.
 4. Класифициране на отпадъци по реда на Наредба № 2 за класификация на отпадъците;
 5. Подготвяне на документи по чл. 4 от ЗУО за прекласифициране на отпадъци в странични продукти;
 6. Изготвяне на годишни отчети за извършени дейности с отпадъци по реда на Наредба № 1 от 4 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри;
 7. Изготвяне на общински програми за управление на отпадъците;
 8. Организиране на транспорт и логистика при приемане и предаване на отпадъци, отговаряща на изискванията на ЗУО;
 9. Осигуряване на реализация на производствени отпадъци;
 10. Предлагане на устойчиви решения при изграждане на система за управление на отпадъците в рамките на предприятието, както и подобряване на процеса чрез обучения на персонала за законосъобразно управление на отпадъците;
 11. Консултиране на дружества за работа с Националната информационна система за отпадъци (НИСО).
     
ЕКОЛОГИЧНИ КОНСУЛТАЦИИ
ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ
(ВЕИ)
 
1. Изготвяне на необходимата документация, съгласно законодателството по опазване на околната среда за изграждането на фотоволтаични и ветрогенераторни паркове.
 

ПО РЕГЛАМЕНТ 1013/2006 ОТНОСНО ПРЕВОЗИТЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

 1. Подготовка на документи за провеждане на процедури по предварителни писмени нотификации или за извършване на превози на отпадъци по реда на общите информационни изисквания на Регламент 1013/2006 относно превозите на отпадъците;
 2. Консултиране във връзка с изискванията на Регламент 1013/2006.
 
           ПО ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ
 
1. Изготвяне на документи изискуеми от НАРЕДБА No Е-РД-04-05 от 8.09.2016 г. за определяне на показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на
предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление, както и за определяне на условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и изготвяне на оценка на енергийни спестявания.

 

ГЕОГРАФСКА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА

 1. Изготвяне на ГИС анализи и изготвяне на карти;
 2. Обработка и създаване на база данни, георефериране от хартиен носител.
 
„ЕГГС“ ЕООД е консултантска компания