eggsbg.com

  • български
  • English

Планирани промени в Наредбата за излезлите от употреба гуми

329234931 914682772879794 7291984043777346803 n Планирани промени в Наредбата за излезлите от употреба гуми
Министерството на околната среда и водите публикува на обществен достъп Проект на постановление за допълнение на Наредбата за третиране на излезли от употреба гуми.
Проектът на ПМС за допълнение на НТИУГ има за основна цел да конкретизира процентното съотношение на количество гуми, които трябва да бъдат оползотворени на база пуснатите на пазара гуми за календарната 2022 г. и всяка следваща година от организациите по оползотворяване на излезли от употреба гуми, както и от лицата изпълняващи задълженията си индивидуално. Приемането на проект на ПМС за допълнение на НТИУГ ще внесе яснота на задължените по наредбата лица, относно изпълнението на целите за оползотворяване на гуми за календарната 2022 г., както и за всяка следваща година. С проекта на акт се въвежда уточнение по отношение изпълнението на целите за оползотворяване на количествата гуми за конкретен период. Същото е от изключителна важност, така че да се гарантира проверима отчетна информация от страна на МОСВ при предстоящите проверки на одитните доклади, свързана с отчитане изпълнението на заложените цели.
Срокът за предоставяне на становища по общественото обсъждане е 22.02.2023 г.
Проектът може да бъде намерен на интернет страницата на МОСВ на следния адрес:

ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ НА РАЗРАБОТЕНИ СПЕЦИФИЧНИ И ПОДРОБНИ ПРИРОДОЗАЩИТНИ ЦЕЛИ НА НИВО ЗАЩИТЕНА ЗОНА ЗА 19 ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ ОТ ЕКОЛОГИЧНАТА МРЕЖА „НАТУРА 2000“

ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ НА РАЗРАБОТЕНИ СПЕЦИФИЧНИ И ПОДРОБНИ ПРИРОДОЗАЩИТНИ ЦЕЛИ НА НИВО ЗАЩИТЕНА ЗОНА ЗА 19 ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ ОТ ЕКОЛОГИЧНАТА МРЕЖА „НАТУРА 2000“ От експертен екип

Повече»
eggs about Планирани промени в Наредбата за излезлите от употреба гуми

Новина 3

Противно на всеобщото вярване, Lorem Ipsum не е просто случаен текст. Неговите корени са в класическата Латинска литература от 45г.пр.Хр., което прави преди повече от 2000 години.

Повече»
eggs about Планирани промени в Наредбата за излезлите от употреба гуми

Новина 2

Противно на всеобщото вярване, Lorem Ipsum не е просто случаен текст. Неговите корени са в класическата Латинска литература от 45г.пр.Хр., което прави преди повече от 2000 години.

Повече»